દાન

આપનું દાન ચેક અને કેશ દ્વારા શ્રી ખોડલધામ કાગવડ ના નામ થી નીચે આપેલી બેંકની બધી શાખાઓ માં સ્વીકારવા માં આવે છે.

  • બેંક નું નામ:
  • ખાતા નંબર:
  • આઈ.સી.એફ.આઈ. કોડ:
  • એચ.ડી.એફ.સી. બેંક
  • ૦૩૭૯૧૪૫૦૦૦૦૩૧૪
  • HDFC0000379

તમારા ચેક/ડીડી શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ -કાગવડના નામે નીચે ના સરનામે મોકલો.

શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ - કાગવડ
સરદાર પટેલ ભવન -ચોથો માળ,
ન્યુ માયાણી નગર, અલકા સોસાયટી,
પાણીની ટાંકી સામે, રાજકોટ. ૩૬૦૦0૪.
ગુજરાત (ભારત)
ફોન નં.: +૯૧ ૨૮૧ ૨૩૭૦૧૦૧,૨