પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ-૨૦૧૭
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ-૨૦૧૭
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ-૨૦૧૭
૨૧ મે ૨૦૧૫

પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ-૨૦૧૭